فایل VPN 32bit

فایل VPN 64bit

فایل نصب فناوران

فایل اجرایی بیمه

فایلeitcommon6

نرم افزار WinRar 32bit

نرم افزارWinRar 64bit

راهنمای نصب و رفع اشکال VPN

 راهنمای نصب سیستم برنامه جامع (pdf)